een patiënt verwijzen naar de Parodontologie Praktijk Fokkema

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Verwijzen naar de Parodontologie Praktijk Fokkema

Je bent tandarts of mondhygiënist en overweegt een patiënt te verwijzen naar de Parodontologie Praktijk Fokkema (PPF), maar vraagt je af wat je van ons kunt verwachten en waarop je je patiënt moet voorbereiden of je wilt gewoon meer informatie over onze werkwijze. Hieronder lichten we verschillende aspecten die bij een verwijzing of bij een verwijsrelatie een rol spelen nader toe, zoals het belang van een nieuwe parodontiumstatus, de indicatie van röntgenfoto’s en het terug rapporteren

Wij zien het als een uitdaging om het parodontium van jouw patiënt onder controle te brengen en communiceren graag op transparante wijze met je. Wij kunnen je tal van diensten leveren, zoals parodontale en peri-implantaire diagnostiek en behandelplanning, (niet)-chirurgische parodontale en peri-implantaire therapie en parodontale en peri-implantaire nazorg, maar ook mondhygiënische behandeling en motivering van je patiënt. Iedere vorm van verwijzing is mogelijk zolang er sprake is van een open overlegstructuur.

Parodontiumstatus

Wij voeren bij iedere nieuw verwezen patiënt een uitgebreid parodontaal onderzoek uit in de vorm van een parodontiumstatus om niet alleen de omvang en ernst van de problematiek vast te stellen, maar vooral ook om de aanwezige parodontale problemen in relatie te leggen met de oorzaak*. Op deze manier voorkomen we een verkeerde diagnose en daarmee het instellen van een weinig doeltreffende therapie. Hiervoor is het noodzakelijk om het klinisch beeld van de gehele dentitie en de omringende orale structuren te beoordelen, of het nu gaat om het indiceren van een initiële of chirurgische behandeling ofwel om het paro-traject in onze praktijk te starten. Om onnodige kosten voor jouw patiënt te voorkomen kun je dan ook beter het vlak van tevoren maken van een parodontiumstatus achterwege laten. Het meesturen van eerder gemaakte statussen of microbiologische onderzoeksresultaten en andere relevante informatie is natuurlijk altijd ondersteunend in het vaststellen van de juiste diagnose en in het bepalen van de beste behandelingsstrategie.

* hiervoor hebben we een eigen en uniek systeem ontwikkeld, waarover je meer kunt lezen op de pagina Parodontiumstatus à la PPF

Röntgenfoto’s

Om onnodige kosten te voorkomen en de stralingsdosis voor jouw patiënt zo laag als mogelijk te houden vragen we je om de meest recente röntgenfoto’s naar ons te mailen of anders de relevante foto’s. Oudere foto’s mogen natuurlijk ook altijd meegestuurd worden, want die bieden ondersteuning in de diagnostiek en de risicobepaling. Bij een verwijzing voor peri-implantaire problematiek verzoeken we je tevens de foto’s te sturen van het moment van de plaatsing van het implantaat, na het aanbrengen van de suprastructuur of kroon en eventueel 1 jaar na de plaatsing. Wij vragen altijd schriftelijk toestemming aan jouw patiënt om de röntgenfoto’s bij jou of de verantwoordelijke tandarts te mogen opvragen. Het aanleveren van de röntgenfoto’s kan via het beveiligd kanaal Zorgmail, je kunt ons daarvoor mailen op onderstaand e-mailadres want dat adres is tevens ons Zorgmailadres. Wij indiceren aanvullende röntgenfoto’s enkel naar aanleiding van het klinisch onderzoek en die relevant zijn voor de diagnose en behandeling van het parodontale of peri-implantaire probleem. Alle foto’s die wij in onze praktijk maken mailen we steeds naar je toe voor jouw eigen dossiervorming; we stellen het op prijs als jij hetzelfde doet.

Verslaglegging tijdens het behandeltraject

Zolang jouw patiënt in onze praktijk wordt behandeld houden we je regelmatig op de hoogte van onze bevindingen en het verloop van het behandeltraject. We stemmen voortdurend het behandelplan met je af, omdat de parodontale behandeling vaak ook restauratieve en/of prothetische consequenties heeft en de fasering en de volgorde van deze behandelingen cruciaal is voor een goed resultaat. Verder is het voor de terug verwijzing van jouw patiënt eveneens van belang dat de verantwoordelijkheid voor het nazorgtraject goed wordt afgestemd.

Hieronder bespreken we hoe we je informeren gedurende het gehele behandelingstraject van jouw patiënt in de Parodontologie Praktijk Fokkema en vatten we alle zaken samen in een schema. Daarnaast lichten we toe hoe wij jouw patiënt van informatie voorzien.

Naar aanleiding van het eerste consult informeren we je uitvoerig over de klinische en röntgenologische bevindingen en stellen we de diagnose volgens het nieuwe classificatiesysteem* vast met de uitgebreidheid, het stadium en de graad. Daarnaast informeren we je over het risicoprofiel, de complicerende factoren en uiteraard de prognose van de gebitselementen. Verder stellen we een behandelplan voor waarin we aangeven wat wij gaan uitvoeren en wat wij vanaf jouw zijde als tandarts eventueel vragen om uit te voeren of te beoordelen. Één en ander natuurlijk altijd in goed overleg met jouw patiënt. In onze verslaglegging lichten we ook toe wat de redenen zijn voor enerzijds de parodontale ontsteking en anderzijds het aanhechtingsverlies en waarom bepaalde factoren de uitkomst van de therapie kunnen compliceren. Daarnaast onderbouwen we de keuzes die we maken voor de behandeling(strategie).

* over het nieuwe internationale classificatiesysteem Staging and Grading en hoe de PPF het toepast in haar verslaglegging lees je meer op de betreffende pagina

Indien jouw patiënt vervolgens een behandeling ondergaat in onze praktijk informeren we je opnieuw bij de evaluatie en stemmen we het vervolgplan verder met je af. Als de einddoelen van de parodontale behandeling, d.w.z. ondiepe pockets ≤ 5 mm en < 20% bloeding na sonderen, bereikt zijn verwijzen we in principe jouw patiënt weer terug. Echter in het algemeen houden we jouw patiënt minimaal 1 jaar nog onder controle om de stabiliteit voor de semi-lange termijn te monitoren.

Als de einddoelen (nog) niet bereikt zijn dan zetten we de behandeling voort in de vorm van chirurgie of indien dit (nog) niet is geïndiceerd in de vorm van niet-chirurgische vervolgtherapie en beoordelen we de situatie over 1 jaar opnieuw. Op dat moment berichten we je weer opnieuw en stemmen we met de patiënt definitief de einddoelen af en wegen we deze met het zorgdoel oftewel de wensen en mogelijkheden van jouw patiënt. Op hetzelfde moment wordt de beslissing voor eventuele chirurgie gemaakt en wordt 1 jaar na afloop van de chirurgische behandelingsfase de parodontale situatie geëvalueerd en berichten we je wederom.

Als ten slotte de einddoelen voor een stabiel parodontium zijn bereikt ofwel dat het maximaal haalbare resultaat is bereikt en deze onstabiele situatie in lijn is met de wensen van jouw patiënt stemmen we met de patiënt af waar de verdere nazorg of periodieke gebitsreiniging zal plaats vinden. In situaties die complex zijn adviseren wij de nazorg in onze praktijk te continueren en in alle andere gevallen verwijzen wij terug, tenzij jouw patiënt of jijzelf er de voorkeur aan geeft de nazorg in onze praktijk te continueren. Er kan ook voor gekozen worden om de nazorg in jouw eigen praktijk te laten plaats vinden en de periodieke herbeoordelingen in onze praktijk. Bij de start van de nazorgfase formuleren wij op basis van de aanwezige risicofactoren de recallfrequentie en tevens de termijn voor een nieuwe herbeoordeling van het parodontium, welke kan variëren tussen de 1 tot 5 jaar. Naar aanleiding van een periodieke herbeoordeling van het parodontium informeren we je steeds weer opnieuw en uiteraard per direct bij acute klachten of tandheelkundige problemen of afwijkingen.

In bovenstaande routing kan op ieder moment van het behandelingstraject opnieuw een niet-chirurgische parodontale behandeling geïndiceerd zijn en waarna opnieuw een evaluatie plaats vindt. Naar aanleiding van een periodieke herbeoordeling kan namelijk blijken dat de behandelstrategie bijgestuurd dient te worden wanneer er sprake is van terugval of progressie.

De hierboven uiteengezette behandelingsroute in de PPF hebben we hieronder schematisch weergegeven en vermeld op welke momenten een verslag wordt verstuurd en wanneer terug verwijzing plaats vindt. Zo zal gelijk na de intake terug verwijzing plaats vinden indien de verwijsvraag zich beperkt tot de diagnostiek en/of behandelplanning en ook in het geval van een specifiek probleem dat geen behandeling behoeft in de PPF. De verslaglegging ofwel schriftelijke terugkoppeling vindt steeds na een parodontaal onderzoek plaats en indien noodzakelijk ook direct na afloop van een chirurgische behandeling, of bij acute incidenten of pathologie die tandheelkundige behandeling behoeven. De roze pijlen in het schema geven aan dat er op ieder moment in de nazorgfase terugval of achteruitgang kan optreden, waarvoor een herhaalde initiële therapie geïndiceerd kan zijn.

Voorafgaande aan de intake wordt jouw patiënt uiteraard geïnformeerd over de kosten, de behandelingsduur en de inhoud van het eerste consult. Daarnaast wordt aan jouw patiënt een uitgebreide parodontologische vragenlijst voorgelegd om niet alleen de klachten of de voorgeschiedenis, maar ook de levensstijl factoren of gewoontes goed in beeld te brengen. Daarnaast moet jouw patiënt in het kader van de patiëntveiligheid een medische anamnese invullen en een overzicht van de voorgeschreven medicijnen meebrengen of opsturen. Verder ontvangt jouw patiënt informatie over de bereikbaarheid van onze praktijk, de indentificatieplicht en ons privacyreglement. Tot slot laten we jouw patiënt alvast kennis maken met ons team. Dit alles verloopt via een afgeschermd deel van onze website.

Tijdens de intake informeren we allereerst naar de zorgvraag en stellen we in samenspraak met jouw patiënt het zorgdoel vast.  Naar aanleiding van de intake informeren we jouw patiënt over de parodontale situatie, wat voor behandeling nodig is om het zorgdoel te bereiken, maar ook wat de voor- en nadelen van de behandeling zijn. Verder wordt jouw patiënt uitvoerig ingelicht over het behandeltraject inclusief de kosten in de vorm van een gespecificeerde begroting. Nadat de diagnose, de risicobepaling en de prognose zijn vastgesteld informeren we niet alleen jou als verwijzer, maar ook jouw patiënt door middel van een brief, die geschreven is in lekentaal. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jouw patiënt goed geïnformeerd wordt, zodat hij/zij de juiste keuzes kan maken, en dat jouw patiënt betrokken wordt bij de vaststellingen, want het gaat tenslotte om de patiënt zijn eigen gebit en mondgezondheid .

Verder bespreken we en overleggen we steeds na afloop van elke behandelingsfase met jouw patiënt de uitkomst en de daaruit voortvloeiende consequenties en wegen we samen de voor- en nadelen om zodoende de juiste vervolgroute te kiezen en passen we eventueel het zorgdoel aan. Aan het begin van elke vervolgbehandeling wordt jouw patiënt geïnformeerd over de kosten, waarvoor wij steeds opnieuw een begroting verstrekken. De wijze van communicatie is open en eerlijk en met respect voor de waarden en normen van jouw patiënt, zodat we volgens de koers van jouw patiënt varen. Alle schriftelijke zaken communiceren wij ook met jouw patiënt bij voorkeur digitaal.

Contact

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben of wil je het klinisch probleem van jouw patiënt eerst aan ons voorleggen, mail ons dan rechtstreeks op onderstaand adres of vul het contactformulier op deze site in. Wil je graag een patiënt verwijzen dan kun je jouw verwijsvraag met nadere informatie en röntgenfoto’s via Zorgmail aan ons toesturen, waarvoor je onderstaand e-mailadres kunt gebruiken. Het meest praktische is dat jij jouw patiënt informeert over de gegevens van onze praktijk of onze website, zodat jouw patiënt ons zelf kan bellen voor het maken van een afspraak.

Heb je vragen naar aanleiding van een behandelvoorstel of rapportage of wil je ons nadere informatie verstrekken over de behandeling van jouw patiënt dan kun je ons uiteraard ook altijd mailen. Wil je liever persoonlijk overleggen over de behandeling van jouw patiënt, maak dan een telefonische afspraak via onze balie, zodat het moment van overleg schikt voor ons beiden.

Tot slot zijn wij graag op de hoogte van het e-mailadres van jouw praktijk of de praktijk waar je werkzaam bent, omdat wij alle informatie digitaal met je uitwisselen. Dit adres gebruiken we ook voor het met enige regelmaat toesturen van een PPF Nieuwsbrief. Ben je (nog) geen verwijzer maar je wilt wel graag onze nieuwsbrief ontvangen, geef dan jouw gegevens door via het contactformulier.

We hopen ook met jou een stimulerende en prettige samenwerking te mogen ontwikkelen en heten je van harte welkom bij de Parodontologie Praktijk Fokkema.