werken als mondhygiënist, tandartsassistent of parodontoloog in de Parodontologie Praktijk Fokkema

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Werken bij de Parodontologie Praktijk Fokkema

Ben je mondhygiënist, tandartsassistent of parodontoloog en op zoek naar een andere werkplek of een nieuwe uitdaging binnen de mondzorg en heb je affiniteit met de parodontologie dan kun je op deze pagina informatie vinden over de praktijksetting, behandelfilosofie en werkcultuur van de Parodontologie Praktijk Fokkema (PPF).

Wij investeren graag in een duurzame werkrelatie en daarom vinden wij het belangrijk dat je je herkent in de cultuur en filosofie van de PPF. Bovendien is het van belang dat jouw beroepsattitude en werkinstelling overeenkomt met de onze.

Omdat wij een verwijspraktijk zijn en de parodontale behandeling een intensief en langdurig traject is, is onze praktijk op een specifieke wijze georganiseerd en heeft het team een speciale setting heeft. Hieronder tref je de verschillende functies binnen onze praktijk aan met de daarbij behorende taken.

Momenteel hebben wij geen vacature open staan als vervanging voor één van onze medewerkers of als aanvulling op ons team.

Werkcultuur

In onze praktijk bestaat een zogenaamde platte cultuur, d.w.z. dat wij gelijkwaardig aan elkaar zijn en wij geen onderscheid tussen elkaar maken. Wij respecteren en vertrouwen elkaars vakinhoudelijke deskundigheid, maar daarnaast draagt elke professional zijn/haar eigen verantwoordelijkheden waarop  we elkaar mogen aanspreken. Wij hebben onze eigen taken binnen de praktijk en werken in een teamverband, waarin ieder teamlid hetzelfde (behandel)doel nastreeft en zijn/haar bijdrage levert aan het geheel. Om dit gezamenlijke doel te bereiken overleggen we regelmatig en zijn we in contact met elkaar. We zijn dan ook betrokken op elkaar maar vooral ook bij het behandelproces van onze patiënten.

Het teamconcept brengt met zich mee dat wij allen ten dienste staan van de praktijk en dat zij zorg draagt voor ons welzijn en functioneren, omdat wij geloven dat alleen op deze manier sprake is van echt teamwork. Verder hanteren wij het principe van life long learning, wat betekent dat wij onszelf continu uitdagen en prikkelen om te blijven leren op vakinhoudelijk maar ook op persoonlijk gebied. Hiervoor is een open houding belangrijk maar ook een gezonde manier van zelfreflectie. Lees ook de pagina Kwaliteit om meer te weten te komen hoe wij onze kwaliteit bevorderen binnen de praktijk.

Behandelfilosofie

Het centrale vertrekpunt van onze behandelingen zijn de wensen en de mogelijkheden van onze patiënten, omdat wij geloven in iemands zelfoplossend vermogen, zonder daarbij onze professionele standaard uit het oog te verliezen. Daarnaast spreken wij onze patiënten aan op hun verantwoordelijkheid voor de eigen (mond)gezondheid, omdat wij ons realiseren dat curatieve zorg geen duurzaam effect heeft zonder een goede preventie. Het coachen van patiënten in het ontwikkelen van gezond en verantwoord mondgedrag is dan ook onze core business. Hiervoor gaan we echte relaties aan door onszelf open, toegankelijk en indien nodig kwetsbaar op te stellen.

Verder zetten wij ons in voor het leveren van hoogstaande curatieve zorg door gecontroleerd, uniform en volgens een helder protocol te werken, zodat incidenten nauwelijks voorkomen en behandelresultaten voorspelbaar zijn. Hierbij schuwen wij niet om onze fysieke en geestelijke grenzen te verleggen om het gewenste behandeldoel te bereiken. Om kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen leveren wordt van ieder teamlid een grondige kennis van en overstijgende vaardigheden in de parodontologie gevraagd. Hiervoor is adequate scholing en training noodzakelijk maar ook permanente educatie. Daarom is interne training en scholing een structureel onderdeel van onze praktijkvoering.

Lees ook de pagina Kwaliteit om meer te weten te komen hoe wij onze kwaliteit bevorderen binnen de praktijk.

Praktijksetting en functies

Iedere beroepsfunctie in onze praktijk legt zich uiteindelijk toe op een select aantal kerntaken, waardoor ieder teamlid een echte specialist wordt op zijn/haar gebied. De kracht van onze praktijk is dan ook meer dan de som van de afzonderlijke delen, waardoor wij als team succesvol zijn in de behandeling van patiënten met ernstige parodontale of peri-implantaire problemen.

Omdat de PPF inmiddels een doorontwikkelde praktijk is, vraagt dit samen met de steeds complexer geworden verwijsvraag een hoge deskundigheid van het team. Daarom hebben onze teamleden ruime klinische ervaring en intensieve training ondergaan om aan deze specialistische zorgvraag te kunnen voldoen. Daarnaast is een ruime mate van levenservaring ook gewenst om het hoofd te kunnen bieden aan de complexe vraagstukken die wij behandelen in onze praktijk, net als een bepaalde set van persoonlijke kwaliteiten.

Als parodontoloog werkzaam binnen de PPF stuur je het zorg- en behandelplan aan en ben je eindverantwoordelijk voor het hele parodontale en peri-implantaire behandelproces. Hiervoor stel je de diagnose en de indicatie vast van de parodontale en peri-implantaire problemen bij alle patiënten die vallen onder jouw supervisie en verwezen zijn naar de PPF. Daarnaast voer je de noodzakelijke chirurgische behandelingen uit. Je bent de dirigent van het parodontale en peri-implantaire orkest in de PPF en toont accuratesse, inzet, toegankelijkheid, loyaliteit en bovenal vriendelijkheid. Je hebt een voorbeeldfunctie binnen maar ook buiten de praktijk en vormt mede het gezicht van de PPF. Hiervoor is grondige rapportage en heldere communicatie met verwijzers cruciaal en je zorgt dat zij voortdurend op de hoogte zijn van de parodontale en peri-implantaire status van hun patiënten. In je verslaglegging volg je de geldende nationale richtlijnen en classificatiesystemen en licht deze toe indien nodig. Verder informeer je je patiënten niet alleen mondeling over hun parodontale situatie maar ook schriftelijk om hen optimaal te betrekken bij het beslissingsproces en de behandeling. Hiervoor ben je in staat om de complexe materie van de parodontologie en implantologie te vertalen in begrijpelijke lekentaal en is je attitude in communicatief opzicht begripvol en steunend. Om inzicht te verwerven in je eigen klinisch handelen, maar ook voor inhoudelijke feedback aan de teamleden, voer je permanent een gestructureerd parodontaal onderzoek uit volgens een strikt protocol. Je kennis houd je op peil door het lezen van wetenschappelijke literatuur en het volgen van nationale en internationale bij- en nascholing en congressen. Daarnaast geef je regelmatig lezingen of trainingen aan dentale professionals, dit doe je zowel intern als extern. Tot slot voldoe je aan de kwalificaties die het consilium parodontologicum stelt aan de parodontoloog erkend door de NVvP, zoals het schrijven van een jaarverslag en periodieke visitatie.

Als mondhygiënist werkzaam binnen de PPF speel je de hoofdrol in het hele parodontale en peri-implantaire behandelproces dat je in samenhang met de parodontoloog en de (preventie)assistente doorloopt. Je bent verantwoordelijk voor de niet-chirurgische parodontale en peri-implantaire behandeling en werkt zelfstandig, maar verwijst intern door naar en werkt samen met de andere teamleden om de einddoelen van de parodontale en peri-implantaire therapie op effectieve maar ook efficiënte wijze te bereiken. Hiervoor bezit je als mondhygiënist overstijgende kennis op de het gebied van de klinische parodontologie, zodat je het behandelproces succesvol kunt coördineren. Je weet wanneer je welke stap in het proces dient te zetten, wanneer jouw vakinhoudelijke grenzen zijn bereikt en welke middelen ingezet moeten worden om het einddoel van de therapie te bereiken. Hiervoor bezit je goede communicatieve vaardigheden om patiënten duurzaam te motiveren, maar bezit je ook hoogstaande klinische vaardigheden op het gebied van de parodontologie voor een succesvolle genezing. Deze vaardigheden verwerf je tijdens de behandelingen in de PPF en door aanvullende externe en/of interne scholing en trainingen. Daarnaast houd je je kennis op peil door het volgen van (verplichte) interne en externe bij- en nascholing.

Als assistent ben je de spin in het web en heb je belangrijke ondersteunende taken en vaak verschillende functies. Hieronder schetsen we welke rollen als assistent wij in onze praktijk onderscheiden.

Preventieassistent

Als preventieassistent heb je een klinische taak en behandel je zelfstandig patiënten als onderdeel van de parodontale en peri-implantaire behandeling. Hiervoor heb je een aanvullende opleiding gevolgd na het behalen van het diploma als tandartsassistent. Jouw rol in de parodontale therapie is cruciaal want jij bent in onze praktijk degene, die de patiënt motiveert maar vooral ook instrueert en traint in het ontwikkelen van een hoogstaand niveau van plaquebeheersing. Deze preventie vormt de belangrijkste schakel in het gehele behandelproces, zowel in de niet-chirurgische fase als de chirurgische fase als ook in de nazorgfase. Daarnaast maak je patiënten ook bewust van andere risicofactoren voor parodontale en peri-implantaire problemen en begeleidt ze hierin. Hiervoor bezit je goede communicatieve vaardigheden en ben je bovenal een teamplayer. Daarnaast heb je overstijgende kennis van en inzichten in de klinische parodontologie en implantologie en volg je interne en externe trainingen en scholing om jouw rol in het behandelproces goed in te kunnen vullen.

Stoelassistent

Als stoelassistent heb je ook een klinische taak en ondersteun je de parodontoloog tijdens zijn werkzaamheden. Die reiken van intakes, evaluaties en periodieke herbeoordelingen tot aan chirurgische behandelingen. Naast ondersteuning voer je ook voorbereidende taken uit en geef je voorlichting aan patiënten. Dit betekent dan ook dat je goed op de hoogte dient te zijn van de verschillende facetten van de parodontale behandeling en ook grondige kennis hebt van de klinische parodontologie. Hiervoor volg je interne en externe trainingen en scholing.

Röntgenassistent

Als röntgenassistent voer je zelfstandig een klinische taak uit door intra-orale röntgenopnamen te maken en daarnaast maak je lichtfoto’s met een spiegelreflexcamera met macrolens en ringflitser. Dit zijn belangrijke ondersteunende taken in de diagnostiek en behandelplanning van de parodontoloog. Daarnaast geef je voorlichting aan patiënten en maak je en bespreek je de kostenbegrotingen voor iedere behandelfase. Omdat het werken met röntgenstralen een medisch risico vormt voor patiënten heb je aanvullende training en scholing gevolgd in de radiologie en houd je jezelf op de hoogte door middel van regelmatige bij- en nascholing.

Balieassistent

Als balieassistent ben je het gezicht van de praktijk en het eerste aanspreekpunt voor patiënten, zowel in de praktijk als aan de telefoon en via e-mail. Je bent dan ook klantvriendelijk, je hebt een empathisch vermogen en toont compassie zonder de zakelijke belangen van de praktijk uit het oog te verliezen. Daarnaast ben je primair verantwoordelijk voor een efficiënte organisatie en planning van de diverse agenda’s van de kliniek en draag je zorg voor de continuïteit ervan in het geval van uitval of ziekte. Je hebt een luisterend oor, maar als het nodig is treed je besluitvaardig, rechtvaardig en begripvol op. Verder zorg je voor de inschrijving en de verwerking van de formulieren voor nieuw verwezen patiënten en onderhoud je contact met de verwijzende praktijken. Binnen de praktijk zorg je voor de opvang, de voorbereiding en de nazorg van de aanwezige patiënten, maar ook voor de verkoop van mondhygiënische hulpmiddelen. Als senior heb je daarnaast secretariële werkzaamheden, zoals het plannen en organiseren van interne scholing en trainingen, maar ook van vrije dagen en vakanties. Werken aan de balie betekent kunnen multitasken maar ook prioriteiten kunnen stellen, want regelmatig komen diverse zaken tegelijkertijd op je af, waarvoor je je hoofd koel weet te houden en je dus stressbestendig bent. Verder heb je een goede kennis van de klinische parodontologie maar ook van producten en mondhygiënische hulpmiddelen, zodat je vragen kunt beantwoorden van patiënten en hen kunt voorzien van deugdelijke adviezen. Hiervoor volg je interne en externe scholing en trainingen en houd je je kennis up-to-date door middel van bij- en nascholing.

Omloopassistent

Als omloopassistent ondersteun je de klinische werkzaamheden in de praktijk door het re-conditioneren en steriliseren van het instrumentarium en daarnaast door het slijpen van handinstrumenten voor de parodontale behandeling. Hiervoor ben je goed op de hoogte van de richtlijn infectiepreventie geldig binnen het vakgebied van de mondzorg en heb je gedegen kennis van handinstrumenten. Daarnaast leidt je samen met de stoelassistente de chirurgische behandelingen van de parodontoloog in en indien nodig ondersteun je de overige klinische medewerkers door het aanleveren van materialen of het assisteren aan de stoel. De taken van de omloopassistente vormen een onderdeel van de baliefunctie en ook van de röntgenfunctie. Je kennis houd je up-to-date door het volgen van zowel interne als externe bij- en nascholing en trainingen.

Equipmentassistent

Met equipment bedoelen we de inrichting en uitrusting van de praktijk dat uiteen loopt van de behandelstoelen en de apparatuur in de sterilisatie tot de computers en het kantoormeubilair, als ook de verlichting en de vloeren. Met deze taak ben je met andere woorden verantwoordelijk voor het onderhoud van de behandelunits en alle apparaten in de praktijk, maar ook de bouwkundige staat van de praktijk en de digitale werkomgeving. Hiervoor onderhoud je contact met de verschillende bedrijven en externe partijen waarmee de praktijk zaken doet en coördineer je de planning en organisatie van de periodieke onderhoudsafspraken. Daarnaast zorg je voor het op voorraad zijn van verbruiksmaterialen voor zowel de kliniek, het kantoor als de kantine door het doen van inkopen.

Correspondentieassistent

In deze functie ondersteun je de parodontoloog met de schriftelijke verwerking van de klinische en röntgenologische bevindingen naar aanleiding van het parodontale onderzoek en draag je zorg voor de verzending van deze rapportages naar de verwijzende tandartsen en mondhygiënisten. Tevens coördineer je dit gehele administratieve proces en registreer en kwantificeer je daarnaast gegevens voor de jaarlijkse verslagleggingen aan het consilium parodontologicum. Aangezien de PPF een verwijspraktijk is, dient voor iedere patiënt voortdurend gecommuniceerd te worden met de verwijzer over de voortgang van de behandeling en dient de NVvP erkende parodontoloog continu verantwoording af te leggen aan haar toezichtsorgaan. Verder ben je verantwoordelijk voor het up-to-date zijn van de gebruikte software in de praktijk en onderhoud je contact met het ICT bedrijf. Tot slot draag je zorg voor de verwerking en verspreiding van certificaten naar aanleiding van interne scholing en trainingen. Voor al deze administratieve taken heb je naast vakinhoudelijke kennis van de parodontologie tevens kennis van en ervaring met tekstverwerking en de overeenkomstige software. Tot slot ben je punctueel ingesteld en consciëntieus van aard.

Last but not least heeft een interieurverzorger net als assistenten een belangrijke en cruciale ondersteunende functie in de klinische en administratieve werkzaamheden door het reinigen en conditioneren van alle werkoppervlakken en vloeren, maar ook van de ontvangstruimte, het sanitair en de keuken. Hiervoor heb je kennis van de principes en procedures die voortvloeien uit de richtlijn infectiepreventie geldig binnen de mondzorg. Daarnaast zorg je voor het conditioneren van de werkkleding en het op voorraad houden van verbruiksmaterialen. Indien van toepassing volg je interne training en scholing en ben je voltallig lid van het team.