Schelte Fokkema zijn erkenning als parodontoloog werd verlengd – Parodontologie Praktijk Fokkema B.V. – ‘s-Hertogenbosch

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Terug naar overzicht

Schelte Fokkema zijn erkenning als parodontoloog werd verlengd

Een parodontoloog die erkend is door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) wordt eens per 5 jaar gevisiteerd door twee collega-parodontologen. Naar aanleiding van een visitatierapport besluit het Consilium Parodontologicum, het toetsing- en toezichtsorgaan, of de betreffende parodontoloog opnieuw voor 5 jaar erkend wordt.

Visitatie

Tijdens een visitatiedag wordt het klinisch handelen van de parodontoloog geobserveerd, zijn dossiers onderzocht, gesproken met praktijkmedewerkers en wordt de parodontoloog bevraagd om diens functioneren en praktijkvoering te beoordelen. Vantevoren hebben de visiteurs zich een beeld kunnen vormen over de wijze van praktijkvoering en inzicht gekregen in de kwaliteitsbevorderende activiteiten van de parodontoloog aan de hand van ingevulde vragenlijsten en opgestuurde jaarverslagen. De visiteurs schrijven na afloop van de visitatiedag een verslag aan de hand van checklists en een beoordelingsformulier, dat eerst ter reactie wordt voorgelegd aan de parodontoloog voordat het wordt toegestuurd aan het Consilium Parodontologicum.

Beoordeling

Schelte Fokkema onderging een dergelijke visitatie inmiddels voor de 6e keer in zijn loopbaan en doorstond ook deze keer weer de procedure glansrijk. Volgens beide visiteurs waren de sterke punten van de praktijkvoering, dat er een volledige en uitgebreide rapportage plaats vindt naar zowel de verwijzende tandarts of mondhygiënist als ook naar de cliënten van de PPF. Daarnaast roemden de visiteurs de uitgebreidheid van de parodontiumstatus en het unieke karakter ervan (deze is intern ontwikkeld) en het inhoudelijk sterke en hechte team. Daarnaast werd Schelte zijn functioneren als parodontoloog en zijn praktijkvoering op een tiental criteria beoordeeld en allemaal met het cijfer 9 beloond. De visiteurs merkten hierbij op dat Schelte een hoogstaand niveau van wetenschappelijke kennis heeft en deze optimaal toepast in de praktijk en bovendien communicatief sterk is.

Jaarverslag

Naast een verplichte visitatie dient de parodontoloog NVvP ook jaarlijks een verslag in te leveren bij het Consilium Parodontologicum, waarin verantwoording wordt afgelegd over de gevolgde of gegeven bij- en nascholing, het aantal verwijzingen en de gestelde diagnoses, als ook de samenstelling van de praktijk. Het verslag wordt beoordeeld door het Consilium, die goedkeuring geeft en eventuele aanbevelingen doet. Zij toetsen of de parodontoloog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen van een parodontoloog erkend door NVvP om diens deskundigheid te waarborgen en hanteren hiervoor een puntensysteem. Hiervoor dient de parodontoloog ook ingeschreven te staan in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), waarin zijn deskundigheidsbevorderende activiteiten worden geregistreerd en voorzien van punten. De activiteiten worden ingedeeld in verschillende competentiegebieden, zoals maatschappelijk en vakinhoudelijk handelen, communicatie en organisatie en kennis en wetenschap.

Kwaliteitsregister

Het KRT stelt als eis dat binnen een periode van 5 jaar minimaal 120 kwaliteitspunten behaald dienen te zijn, echter het Consilium Parodontologicum hanteert een strengere norm voor parodontologen namelijk 180 punten en daarnaast nog een aantal aanvullende vereisten. Hiermee behoren parodontologen tot de groep tandartsen die meer doen om hun vak bij te houden en zij worden in het openbare register van het KRT aangemerkt met het KRT+ symbool. Schelte Fokkema voldoet ruimschoot aan de gestelde norm voor parodontologen en behaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 870 punten.

Publicatiedatum: 21-11-2021